• +48 77 40 31 220,   +48 794 766 181
 • Obsługa Klienta
szukanie zaawansowane

zasady zakupu

Regulamin sklepu internetowego tridex.pl


Sklep internetowy tridex.pl, prowadzony jest przez firmę:

"TRIDEX" K. Olszański, A. Płuska, J. Wełk, J. Wieczorek Spółka Jawna z siedzibą w 45-424 Opole, ul. Częstochowska 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000070010, NIP: 754-00-25-094, REGON: 530935921

z którą Klienci mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem 774031220 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem tridex@tridex.pl


Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym tridex.pl i ich dostarczania Klientowi, sposobów uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży. Określa również uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy kupna, anulowania zamówienia oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Kupującym w sklepie internetowym tridex.pl może być wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem lub pełnoletnia osoba fizyczna.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego tridex.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

Postanowienia zawarte w Regulaminie dotyczą wszystkich umów zawartych między Klientami, a firmą "TRIDEX" K. Olszański, A. Płuska, J. Wełk, J. Wieczorek Spółka Jawna zwaną dalej Spółką.

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie nie mają na celu ograniczania jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości Spółka będzie tłumaczyć na korzyść konsumenta.
W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa (w szczególności Ustawy o Prawach Konsumenta i Kodeksu Cywilnego) i je należy stosować.Warunki techniczne

Do prawidłowego korzystania z serwisu internetowego sklepu tridex.pl, przeglądania asortymentu, składania zamówień na dostępne produkty niezbędne są:
 • komputer z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa zgodna z HTML 5 i CSS3
 • konto poczty elektronicznej e-mail

Serwis korzysta z plików Cookies. Użytkownik po zapoznaniu się ze szczegółami znajdującymi się w zakładce „polityka prywatności” może wyrazić zgodę na ich używanie lub nie.


Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • przeglądanie asortymentu sklepu internetowego tridex.pl - nie wymaga rejestracji
 • składanie zamówień przez Użytkownika na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego tridex.pl - wymaga rejestracji konta Klienta
 • formularz rejestracji konta Klienta (rejestracja)
 • dokonywanie zakupów z wykorzystaniem konta Klienta
 • formularz zamówienia (koszyk)

Wszystkie usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.


Rejestracja konta Klienta

W celu założenia konta Klienta w serwisie sklepu internetowego tridex.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając niezbędne dane do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną a w szczególności realizacji zamówień Klienta.
Na podany w rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail zostanie wysłane losowo wygenerowane hasło dostępu do konta Klienta. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta, które stanowią informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

Użytkownik, w procesie rejestracji konta Klienta w serwisie sklepu internetowego tridex.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych wyłącznie w celach obsługi zamówień i wystawienia faktur. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

Użytkownik ma możliwość samodzielnej edycji danych zawartych w Koncie m.in. zmiana i poprawa danych Kupującego, zmiana hasła, itp. Użytkownik ma również możliwość, bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie żądania do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@tridex.pl lub też pisemnie na adres Spółki. Konto zostanie usunięte w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.


Ceny i jednostki

Każda pozycja towarowa, prezentowana na stronach internetowych ma określony symbol towarowy, nazwę towaru, minimalną ilość zakupu, jednostkę oraz cenę sprzedaży netto i brutto wyrażoną w PLN.
W każdym przypadku podana cena określa wartość jednej jednostki danego asortymentu.
Jednostka może przyjmować różne wartości np. szt. (sztuki), 100szt (sto sztuk), m (metry), mb (metry bieżące), zestaw, rolka itp.
Przykładowo, jeśli jednostką jest zestaw, to podane ceny dotyczą jednego zestawu. Jeśli jednostką jest np. 100szt, to podane ceny dotyczą stu sztuk. Jeśli jednostką jest rolka, to podane ceny dotyczą jednej rolki np. przewodu.


Dostępność towaru i minimalna ilość zakupu

Dane symbolizujące dostępność towaru, obowiązują na czas aktualizacji strony WWW. Data i czas aktualizacji uwidocznione są na pasku nawigacyjnym w prawym górnym rogu ekranu.
Dane dotyczące minimalnej zawartości opakowania (minimalnej ilości zakupu) „podpowiadane” są w sekcji dodawania towaru do koszyka.
Zamówiona ilość musi być wielokrotnością minimalnej ilości.


Zamówienia i ich realizacja

W celu złożenia zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego tridex.pl należy:
 • zalogować się na konto Klienta w serwisie
 • wybrać dostępny produkt z asortymentu i dodać go do formularza zamówienia (koszyk) klikając ikonę „do koszyka”
 • w formularzu zamówienia (koszyk) wybrać sposób odbioru zamówienia, opcjonalnie dodać uwagi dotyczące zamówienia
 • złożyć zamówienie

Po złożeniu zamówienia serwis sklepu internetowego automatycznie generuje i przesyła wiadomość elektroniczną na adres e-mail Kupującego z potwierdzeniem wpływu zamówienia.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży.
Po weryfikacji złożonego zamówienia i gdy jego realizacja jest możliwa, na adres poczty e-mail Kupującego wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji zamówienia oraz dalsze instrukcje. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument sprzedaży – faktura. Obraz faktury dostarczany jest drogą elektroniczną na podany przez  Klienta adres poczty elektronicznej e-mail. Oryginał dokumentu sprzedaży (faktura) dostarczany jest wraz zakupionymi produktami lub jako osobna przesyłka listowa.

Spółka dopuszcza również następujące inne sposoby składania zamówień:
 • zamówienia składane e-mailem – obowiązuje niniejszy regulamin
 • zamówienia składane faksem – obowiązuje niniejszy regulamin (wymagane jest podanie adresu poczty elektronicznej e-mail celem potwierdzenia wpływu zamówienia jak i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji)
 • zamówienia składane telefonicznie – wyłącznie dla odbioru zamówionych produktów w siedzibie Spółki
 • osobiście w siedzibie Spółki – wyłącznie dla odbioru zamówionych produktów w siedzibie Spółki


Dostawa towaru i koszty przesyłki

Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt przesyłki doliczany jest do przesyłek, których wartość jest mniejsza niż 400 zł brutto (z wyłączeniem przesyłek wielkogabarytowych i składających się z wielu paczek).

Zamówienia, przesłane do nas przed godziną 13:00, w większości przypadków realizujemy i wysyłamy tego samego dnia, chyba że klient zażyczy sobie inaczej lub przygotowanie zamówionego towaru nie zostanie ukończone do czasu odbioru przesyłek przez kuriera.
Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru w siedzibie Spółki.


Płatności

Spółka dopuszcza następujące formy zapłaty:
 • gotówką - odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie Spółki
 • gotówką za pobraniem – odbiór osobisty zamówionego towaru po dostarczeniu go przez firmę kurierską
 • przelewem bankowym w przedpłacie – przed odbiorem osobistym zamówionego towaru w siedzibie Spółki lub przed dostarczeniem go przez firmę kurierską
 • inna (określona w umowie sprzedaży) – dotyczy Klienta niebędącego Konsumentem

Nasze konto bankowe:
Bank: PKO Bank Polski S.A.
Konto: 96 1020 3668 0000 5602 0610 5359


Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować wadliwy produkt na dwa sposoby:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową - w takim przypadku należy złożyć reklamację zgodnie z warunkami reklamacji


Warunki reklamacji

 1. Uwagi dotyczące niezgodności między dokumentem sprzedaży a stanem otrzymanym, prosimy zgłaszać telefonicznie pod numer 774031220 lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres tridex@tridex.pl, najdalej do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 2. Towar zwracany (zamówiony lub wydany omyłkowo) nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
 3. Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania.
 4. Reklamacje o znikomej wartości prosimy konsultować z nami telefonicznie przed ich wysłaniem.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (niebędącym konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Spółką - Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Konsument, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Spółkę o stwierdzonej niezgodności.

 • Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej reklamowanego produktu zakupionego w Spółce.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Spółka naprawi lub wymieni Konsumentowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacje z tytułu rękojmi (sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną) można złożyć w dowolnej formie komunikacji elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Spółki.
 • Spółka rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Spółka nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 • Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Spółkę albo Spółka nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 • Ewentualne spory powstałe między Konsumentem a Spółką będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem. Za zgodą obu stron umowy, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o zasadach dostępu do tej procedury znajdują się na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, że od dnia 9 stycznia 2016 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Rezygnacja z zamówienia

Konsument może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się ze Spółką telefonicznie pod numerem 774031220 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem tridex@tridex.pl
 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Stosowne oświadczenie można pobrać stąd.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • produktów, których stan po odbiorze przez Konsumenta uległ zmianie chyba, że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane go w formie wiadomości e-mail na adres tridex@tridex.pl lub w formie pisemnej na adres Spółki.
W takim przypadku:
 • Spółka, na wskazany przez konsumenta adres poczty elektronicznej e-mail, niezwłocznie przesyła potwierdzenie odebrania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  
 • Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru (zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni) na adres Spółki w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem terminu.
 • Spółka, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na konto bankowe wskazane w oświadczeniu.
 • Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.


Recykling

Konsument ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w Spółce i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Konsument wysyła zużyty sprzęt na adres Spółki na swój koszt.


Postanowienia końcowe

 • Informacje zawarte na stronach internetowych sklepu tridex.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu Cywilnego, należy je traktować, jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu ar. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Spółka zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany nie będą naruszać praw nabytych.
 • Wykorzystywanie zawartości serwisu sklepu internetowego tridex.pl wymaga pisemnej zgody Spółki.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin sklepu internetowego tridex.pl obowiązuje od dnia 25-12-2014 r.

Oferta z dnia: 2024-05-21 12:52:17

Projekt i realizacja netkoncept.com